top of page

Gebruiksvoorwaarden 

 

Artikel 1: bezwaar

 

Deze " Algemene gebruiksvoorwaarden " zijn bedoeld om een wettelijk kader te bieden voor het gebruik van de site en zijn diensten.

 

Dit contract wordt gesloten tussen:

 

De Beheerder van de website, hierna te noemen "de bewerker" en elke natuurlijke of rechtspersoon die toegang wenst tot de site en zijn diensten, hierna "de gebruiker".

 

De Algemene Gebruiksvoorwaarden moeten door iedereen worden aanvaardgebruiker, impliceert zijn toegang tot de site de aanvaarding van deze voorwaarden.

 

Artikel 2: Toegang tot diensten

 

Allegebruikermet internettoegang hebben gratis en overal toegang tot de site, afhankelijk van de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie volgens het land van verblijf.

 

Onderstaande diensten zijn alleen toegankelijk voorde gebruikeralleen als hij lid is van de site (d.w.z. hij wordt op de site geïdentificeerd met zijn login-ID en zijn vertrouwelijke wachtwoord):

 

  • Mijn bestellingen

  • Mijn adressen

  • Mijn betalingsgegevens

  • mijn account

 

Artikel 3: Verantwoordelijkheid van de gebruiker

 

De gebruikeris verantwoordelijk voor de risico's verbonden aan het gebruik van zijn login-ID en wachtwoord.

 

Het wachtwoord vande gebruikermoet geheim blijven. In het geval van openbaarmaking van het wachtwoord,de bewerkeraanvaardt geen aansprakelijkheid.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid van de uitgever

 

Elke storing van de server of het netwerk kan niet de verantwoordelijkheid vande bewerker.

 

Evenzo kan de site niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of de onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde partij.

 

De bewerkerverbindt zich ertoe alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. Het biedt echter geen garantie voor totale veiligheid.

 

Artikel 5: Intellectuele eigendom en auteursrecht

 

De inhoud van de sitewww.domaine-du-buisson.com(logo's, teksten, foto's, video's, enz.) zijn eigendom van EARL DU DOMAINE DU BUISSON en zijn auteursrechtelijk beschermd onder het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 

De gebruikermoet de toestemming van de publicatiebeheerder verkrijgen voor elke reproductie, kopie of publicatie van deze verschillende inhoud.

 

Deze kunnen gebruikt worden doorgebruikersvoor privédoeleinden is elk commercieel gebruik verboden.

Artikel 6: Persoonsgegevens

 

De gebruikermoet persoonlijke informatie verstrekken om op onze site te kunnen bestellen.

 

Het e-mailadres vande gebruikerkan in het bijzonder worden gebruikt door de EARL DU DOMAINE DU BUISSON voor de communicatie van verschillende informatie en het beheer van uw account.

 

www.domaine-du-buisson.com, de bewerker  garandeert respect voor het privéleven van de gebruiker, in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Krachtens de artikelen 39 en 40 van de wet van 6 januari 1978,de gebruikerheeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering en verzet van zijn persoonsgegevens.

De gebruikeroefent dit recht uit via:

 

Zie privacybeleid

 

Artikel 7: Wettelijke leeftijd voor het nuttigen van alcohol

 

Om de website te bekijkenwww.domaine-du-buisson.com,de gebruiker  moet de wettelijke leeftijd hebben om alcohol te consumeren volgens de wetgeving die van kracht is in zijn  land van verblijf, anders moet hij deze site verlaten.

 

Als u dezelfde leeftijd heeft om alcohol te drinken volgens de wetten die van kracht zijn in uw land van verblijf, drink dan met mate.

 

Artikel 8: Evolutie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

 

De websitewww.domaine-du-buisson.combehoudt zich het recht voor om de clausules van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder rechtvaardiging te wijzigen.

bottom of page